Algemene voorwaarden Mercurius v.o.f.-boekingsplatform

Versie voor klanten, 1 maart 2019

Gelieve deze voorwaarden nauwkeurig te lezen voordat u van onze diensten gebruik maakt.

1) Artikel 1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden naar de laatst vastgestelde tekst.
 2. Ondernemer: Mercurius V.O.F., handelend onder de namen www.luchthaven.taxi, www.rvrtaxi.nl, Taxi-Kleinjan en www.airport-travelservice.nl  kantoorhoudende aan de Kastanjelaan16, 2982 CM te Ridderkerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73645796.
 3. Klant: bezoeker, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een of meerdere boekingen plaatst via luchthaven.taxi en aldus een vervoersovereenkomst sluit met vervoerder.
 4. Partijen: ondernemer en klant tezamen.
 5. Rit: door klant bij ondernemer geboekt vervoer per taxi.
 6. Vervoerder: een bedrijf dat een rit uitvoert voor klant en daarvoor een vervoersovereenkomst met klant is overeengekomen.
 7. Chauffeur: natuurlijk persoon die door vervoerder wordt ingezet om een rit uit te voeren.
 8. Tarief: het tarief voor een rit dat klant afrekent bij chauffeur of uitgesteld op rekening.

2) Artikel 2. Diensten

 1. Ondernemer biedt een technisch platform aan dat klant in staat stelt om ritten van een vervoerder te boeken en af te nemen.
 2. Het is mogelijk dat de vervoerder van een rit gewijzigd wordt, klant krijgt hiervan tijdig bericht.

3) Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het boeken en afnemen van ritten door klant via www.luchthaven.taxi.
 2. Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zodra de klant een boeking plaatst via www.luchthaven.taxi en derhalve een vervoersovereenkomst aangaat met vervoerder.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Klant en ondernemer zullen in dat geval in overleg treden om vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.
 5. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden in de geest van deze voorwaarden.
 6. Mocht er tussen klant en ondernemer een situatie ontstaan die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze voorwaarden.
 7. Ondernemer kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De gewijzigde versie zal op luchthaven.taxi worden gepubliceerd en is van toepassing op de door klant geplaatste boeking. Het wordt de klant geadviseerd om de algemene voorwaarden door te lezen alvorens een (nieuwe) boeking te plaatsen.

4) Artikel 4. Eisen aan de klant

 1. De minimale leeftijd om een Rit te boeken via luchthaven.taxi is 18 jaar of ouder. Klant verklaart bij het boeken van de rit meerderjarig te zijn. Ondernemer heeft het recht de leeftijd van klant te verifiëren. Mocht dit niet overeenstemmen met de werkelijke leeftijd, dan heeft ondernemer het recht om de overeenkomst per onmiddellijke ingang te beëindigen en de rit niet uit te voeren.
 2. Klant vult bij het plaatsen van een ritopdracht via luchthaven.taxi een geldig e-mailadres en telefoonnummer in waarop hij of zij te bereiken is. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, almede voor de juistheid van het plaatsen van een boeking.

5) Artikel 5. Verplichtingen ondernemer

 1. Ondernemer zal zich tot het uiterste inspannen voor het goed functioneren van luchthaven.taxi, maar kan geen garantie geven dat deze te allen tijde volledig en ononderbroken zal functioneren. Ondernemer zal zich te allertijde maximaal inspannen om eventuele (internet)storingen of andere problemen met de functionaliteit en bereikbaarheid zo spoedig mogelijk op te lossen.
 2. Klant kan bij ondernemer vragen stellen en klachten indienen over de afhandeling van de boeking en/of de service van vervoerder.

6) Artikel 6. Het vervoersvoorstel

 1. Het vervoersvoorstel door ondernemer namens vervoerder aan klant is vrijblijvend. Ondernemer is gerechtigd het vervoersvoorstel te wijzigen en aan te passen. Indien ondernemer hiertoe overgaat, informeert zij de klant.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het vervoersvoorstel zijn verbonden. Verder bevat het vervoersvoorstel een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door klant mogelijk te maken.
 3. Alle specificaties en gegevens in het vervoersvoorstel zijn een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7) Artikel 7. Het boeken van een rit

 1. Klant kan in heel het verzorgingsgebied tot 24 uur voor het gewenste ophaaltijdstip een rit boeken bij ondernemer via het online boekingssysteem op luchthaven.taxi. Binnen 24 uur vertrekken, hiervoor geldt wel een spoedboekingstoeslag.
 2. Bij ritten vanaf het vliegveld dient klant de vluchtgegevens door te geven bij het plaatsen van de ritopdracht zodat vervoerder hier rekening mee kan houden. Mochten deze vluchtgegevens pas later bekend worden, dient klant deze later door te geven. Klant is er verder vrij in om de gewenste ophaaltijd te bepalen, deze is leidend voor de vervoerder.
 3. Na de Boeking ontvangt klant direct een voorlopige bevestiging van de geboekte rit op het opgegeven e-mailadres. Vervolgens krijgt Klant een tweede e-mail met daarin de definitieve bevestiging. Indien de door klant doorgegeven gegevens niet blijken te kloppen, kan klant deze direct doorgeven.
 4. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, almede voor de juistheid van het plaatsen van zijn boeking. Ondernemer is niet aansprakelijk voor onjuist door klant doorgegeven (vlucht)gegevens.
 5. Het is mogelijk om extra bagage, speciale bagage en/of huisdieren mee te nemen tijdens de rit. Klant dient dit tijdens het boeken van de rit aan te geven. Mocht het meenemen toch niet mogelijk zijn, dan zal vervoerder contact opnemen met klant en zal er gezocht worden naar een oplossing.
 6. Als klant dusdanig veel bagage meeneemt, dat het inzetten van een taxibusje of meerdere taxi’s nodig is, dient klant ervoor te zorgen dat hij de juiste vervoerscategorie of meerdere taxi’s boekt. Mocht dit niet gebeurd zijn, is luchthaven.taxi gerechtigd om hier extra kosten voor te vragen.
 7. Het is mogelijk om kleine kinderen mee te nemen tijdens een Rit. Klant is hierbij zelf verantwoordelijk voor het meenemen van een kinderzitje.

8) Artikel 8. Het annuleren of wijzigen van een rit

 1. Klant heeft tot twaalf uur voor het afgesproken ophaaltijdstip het recht om de rit te wijzigen of te annuleren. Een annulering moet telefonisch worden doorgegeven aan de vervoerder. Als de ophaallocatie van de rit gewijzigd wordt, dan worden er extra kosten in rekening gebracht als de ophaallocatie zich verder van de luchthaven bevindt. Ondernemer is tot 12 uur van tevoren gerechtigd een geboekte rit te annuleren, om welke reden dan ook. Klant zal hierbij zelf verantwoordelijk zijn voor het regelen en betalen van vervangend vervoer.

9) Artikel 9. De uitvoering van een rit

 1. Chauffeur zal klant ophalen op het afgesproken tijdstip, bij de voordeur van het door klant opgegeven adres. Als deze plek niet bereikbaar is per voertuig, zal de chauffeur zijn voertuig zo dichtbij mogelijk parkeren en klant hierover informeren.
 2. Bij ritten vanaf de luchthaven, geldt dat klant na landing van de vlucht vervoerder dient te bellen om af te stemmen waar men elkaar treft.
 3. Klant dient zich tegenover chauffeur te identificeren.
 4. De Rit wordt uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van brancheorganisatie KNV Taxi. Als deze Voorwaarden op enig punt afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden, zullen laatstgenoemde prevaleren.

10) Artikel 10. No show klant en wachttijd chauffeur

 1. Klant wordt 100% doorbelast als er sprake is van een ’no show’. Van een no show is sprake als klant niet binnen tien minuten na het afgesproken ophaaltijdstip op de afgesproken locatie aanwezig is. Vervoerder is in de tussentijd verplicht om aantoonbaar pogingen te ondernemen om contact op te nemen met klant.
 2. Bij vervoer vanaf de luchthaven geldt een andere wachttijd voor chauffeur, namelijk één uur en tien minuten na landing van de vlucht van de klant. De vluchtgegevens die bij boeking door klant is doorgegeven dienen daarbij als uitgangspunt. Vervoerder zal de vlucht in de gaten houden. Klant is daarnaast verplicht vervoerder op de hoogte te houden van vertragingen op de luchthaven, middels het door luchthaven.taxi opgegeven telefoonnummer. Mocht klant geen of geen correct vluchtnummer hebben opgegeven, dan treedt automatisch Artikel 10.1 in werking. Hierbij wordt de ingevulde ophaaltijd aangehouden.
 3. Bij een langere wachttijd dan één uur en tien minuten na landing van het vliegtuig is chauffeur gerechtigd om niet meer te hoeven wachten en wordt het gezien als een no show. In overleg met klant kan afgesproken worden om wel te wachten. De chauffeur is gerechtigd om hier wachtgeld voor te vragen, dit kan contant worden afgerekend in de taxi.
 4. Mocht de daadwerkelijke landingstijd dusdanig verschillen (minimaal 3 uur) van de originele landingstijd dat het voor vervoerder lastig wordt de rit uit te voeren, kan in samenspraak naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, is vervoerder gerechtigd de rit niet uit te hoeven voeren en zal de rit worden geannuleerd. Klant zal hierbij zelf verantwoordelijk voor worden gehouden voor het regelen (en betalen) van vervangend vervoer.

11) Artikel 11. Betaling

 1. De boeking is definitief voordat deze betaald is bij zakelijke relaties, bij particulieren verzoeken wij om betaling vooraf waarna de reservering definitief is.
 2. Betaling kan geschieden via diverse betaalmethoden. Ondernemer kan voor bepaalde betaalmethoden een toeslag rekenen. Indien een toeslag van toepassing is, wordt dit doorgegeven door de chauffeur. Tol– en Veergelden, alsmede kosten voor extra gereden kilometers door het wijzigen van de route door klant nadat deze is ingestapt bij chauffeur, dienen direct aan Chauffeur te worden voldaan.
 3. Eventuele fooi is niet bij de prijs inbegrepen. De klant is zelf vrij in het al dan niet geven van fooi aan de chauffeur en de hoogte hiervan.

12) Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor iedere vorm van schade, met inbegrip van verloren winsten, verloren gegevens, persoonlijk letsel, of eigendomsschade met betrekking tot, in verband met, of die anderszins voortkomt uit het gebruik van de door vervoerder aangeboden (vervoers)diensten. Deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid berust bij Vervoerder, conform Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van KNV Taxi.
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor vertraging of tekortkoming die voortvloeit uit oorzaken waarover zij redelijkerwijs geen invloed heeft.
 3. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Ondernemer voor aan Klant geleverde diensten meer dan vijfhonderd euro (€ 500) bedragen.

15) Artikel 15. Privacy

 1. Ondernemer stelt klant in staat een account aan te maken op luchthaven.taxi, waarbij persoonlijke gegevens worden ingevuld en opgeslagen.
 2. Ondernemer zal de privacy van klant respecteren en zorgvuldig omgaan met de verkregen (persoons)gegevens.
 3. Bij het boeken van de rit geeft klant akkoord op het verstrekken van de benodigde persoonsgegevens aan vervoerder.
 4. Ondernemer behoudt zich het recht voor klant te benaderen voor zaken als nieuwsbrieven, winacties, presentjes, et cetera. Dit kan zowel on- als offline gebeuren, maar alleen op de door klant verstrekte (mail)adressen.

16) Artikel 16. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door ondernemer verleende diensten rusten bij ondernemer. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht is uitgesloten.
 2. De door ondernemer verstrekte stukken aan klant zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door klant. Het is klant niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken.
 3. Alle door ondernemer geleverde informatie blijft eigendom van ondernemer.
 4. Ondernemer behoudt zich het recht voor de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van klant aan derden wordt verstrekt.

17) Artikel 17. Toepasselijk recht

 1. Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tussen Klant en Ondernemer is Nederlands Recht van toepassing.
 2. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Ondernemer.


Kastanjelaan 16
2982CM Ridderkerk